Grantovi

Fondacija za osnaživanje žena dodjeljuje grantove na inovativan, fleksibilan i kreativan način. Kroz grantove mi podržavamo osnivanje malih, lokalnih ženskih organizacija, kao i već postojeće ženske organizacije. Takođe, pruža posebno finansiranje koje omogućuje učenje i umrežavanje, kao i slavljenje doprinosa i postignuća braniteljica ljudskih prava.

Fondacija za osnaživanje žena fokusira dodjelu grantova na:

Opšta podrška

Izgradnja kapaciteta

Specialni fokus

Opšta podrška

Fleksibilna opšta podrška omogućava ženskim organizacijama i ženskim grupama da kreiraju inovativane pristupe u planiranju i sprovođenju svojih aktivnosti.

Prema strateškom planu za 2021-2024, Fondacija za osnaživanje žena je donijela odluku da počne sa eksperimentalnom partnerskom fazom u formi opšte podrške, u trajanju od dvije godine, ženskim organizacijama i ženskim grupama, sa kojima imamo stalnu saradnju, za čije programe smatramo da su vrijedni održivosti i budućeg razvoja.

izgradnja kapaciteta

Fondacija za osnaživanje žena, je prepoznala da ukoliko se želi pružiti resurse ženskim organizacijama u Bosni i Hercegovini, veoma važno je uložiti u njihov rast i osnaživanje njihovih organizacijskih kapaciteta.

Program sa posebnim fokusom

Program sa posebnim fokusom je posvećen feminističkom aktivizmu u smislu Digitalnog sigurnog mjesta, gdje se razgovara zašto je digitalizacija važna, kako može biti i alatka za zagovaranje, kako možemo zatvoriti digitalni gap, i kako možemo koristiti društvene medije za pozitivne promjene dok u isto vrijeme ostajemo sigurne i zaštićene od digitalnog nasilja nad ženama i djevojkama, naročito sigurnost braniteljica ljudskih prava i feminističkih aktivistkinja.  

Mi ćemo nastaviti da poboljšavamo njihovu zaštitu kroz podršku kao što  je kako da analiziraju i upravljaju rizicima; uspostavljanjem psihičkog i digitalnog sigurnog mjesta gdje se one mogu sastati, podijeliti svoja iskustva i strategije; kao i pružanje finansijske podršeke braniteljicama ljudskih prava i aktivisticama.

Ovaj program je usmjeren na učenje i razmjenu, komunikaciju i umrežavanje, i kampanje, koje uključuju financijsku podršku projektima aktivizmu manjinskim i marginaliziranim grupama žena  koji su vezani za ženska ljudska prava i ravnopravnost polova.

Apliciraj za grant

Fondacija za osnaživanje žena je fond sa ograničenim sredstvima. Svake godine, sve više i više organizacija apliciraju za finansijsku podršku, više nego što mi možemo podržati. U 2022, primili smo 57 zahtjeva za podršku, od kojih smo mogli podrđati samo 10 novih grantija.

U 2023, za fond za GENERALNU podršku će biti otvoren od 10 Avgusta – 10 Septembra 2023. Za više informacija posjetite nas grantmejking ispod. 

Često postavljana pitanja

Fondacija za osnaživanje žena će prihvatiti jednu aplikaciju po organizaciji.

Ne. Fondacija za osnaživanje žena će samo prihvatiti aplikacije čiji su direktorke i predsjednice odbora žene.

DA. Fondacija za osnaživanje žena prihvata aplikacije organizacija koje su registrirane više od tri godine, koje su fokusirane na marginalizirane grupe žena i djevojaka, uključujući žene i djevojke sa posebnim potrebama, LBTQI+ žene i djevojke, izbjeglice i migrantkinje, žene sa HIV/AIDS, mlade feministice i druge koje se izložene marginalizaciji..

DA. Fondacija za osnaživanje žena može finansirati CSO ukoliko one ispunjavaju na kriterije.

Fondacija za osnaživanje žena ne finansira organizacije koje se bave kreiranjem profita.

Ako se vaš trenutni grant Izavršava prije septembra 2023, možete poslati aplikaciju.

DA, vi možete poslati aplikaciju za bilo koji grant sve dok ispunjavate uslove kriterija (ženska organizacija, uklapa se u tematski kriteriji, etc.). Vi možete poslati aplikaciju za bilo koju temu kojeg je do sada finansirala Fondacija.

Fondacija za osnaživanje žena pozdravlja aplikacije u koje su uključene više od jedne organizacije, sve dok obe organizacije ispunjavaju sve zahtijevane kriterije.

Finansijske informacije

Mi trenutno možemo podržati organizacije koje do sada nisu imale finansiranje.

Fondacija za osnaživanje žena će raspisati novi poziv za projekte u Septembru 2023 .

Fondacija za osnaživanje žena prosječno primi oko 50-60 aplikacija u svakom ciklusu. Sve aplikantske organizacije koje ispune naše zahtjevane kriterije i koje odgovore na naše tematske prioritete se boduju. Ukoliko su organizacije smatrane podobne za finansijsku podršku, dobijaju obavijest do 15 .09. 2023.